დაბეჭდვა
დეტალები: კატეგორია: განხორციელებული პროექტები | გამოქვეყნებულია: 31 ოქტომბერი 2018 | გადასვლები: 859

პროექტი "საქართველოში არსებული უნიკალური ტყეების კონსერვაცია დაცული ტერიტორიების დაარსების გზით"

დაცული ტერიტორიები - ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, ბუნებრივი რესურსების და ბუნებრივი მემკვიდრეობისთვის განკუთვნილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორიები, რომელთა უმთავრესი მიზანი სწორედ უნიკალური ბუნების დაცვა-შენარჩუნებაა.

პროექტის განმსაზღვრელი სამცხე-ჯავახეთში ასოციაცია ,, ტოლერანტია "