კვირა, 07 აგვისტო 2022

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი WWF

პროექტი "საქართველოში არსებული უნიკალური ტყეების კონსერვაცია დაცული ტერიტორიების დაარსების გზით"

დაცული ტერიტორიები - ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, ბუნებრივი რესურსების და ბუნებრივი მემკვიდრეობისთვის განკუთვნილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორიები, რომელთა უმთავრესი მიზანი სწორედ უნიკალური ბუნების დაცვა-შენარჩუნებაა.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, 
  • ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფის გაუმჯობესება,
  • გარემოსდაცვითი განათლება / მეცნიერების განვითარება,
  • ქვეყნის პოპულარიზაცია საერთაშორისო დონეზე

პროექტის განმსაზღვრელი სამცხე-ჯავახეთში ასოციაცია ,, ტოლერანტია "