ორშაბათი, 02 ოქტომბერი 2023

,,პირობითი მსჯავლდებული (პრობაციონერი) ახალგაზრდების უფლებების დაცვა, მათი საზოგადოებაში რესოციალიზაციის ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში"

2012 წლის იანვრიდან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია ,,ტოლერანტი" ევროკავშირის ხელშეწყობითა და დაფინანსებით ახორციელეს პროექტს ,,პირობითი მსჯავლდებული (პრობაციონერი) ახალგაზრდების უფლებების დაცვა, მათი საზოგადოებაში რესოციალიზაციის ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში" პროექტის მიზანია: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ახალგაზრდა პირობით მსჯავლდებულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რესოციალიზაცია-მათი სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების, პროფესიული სწავლების, დასაქმების,სოციალური და ყოფითი პრობლემების გადაჭრისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის გზით. პროექტის ვადები და მოქმედების არეალი: 2012-2013 წ.წ, სამცხე-ჯავახეთი პარტნიორები: • *სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი; • *არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების ეროვნული სააგენტო.